قیمت شماره های زیر به ريال می باشد

قیمت خطوط 1000 :

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1  1000XXxXXXXXXX 14 135,000  300,000 120,000 250,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000
4 1000xXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000
6 1000xXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000
8 1000XXX 7 35,000,000 30,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 55,000,000

قیمت خطوط اختصاصی 3000 :

 ردیف  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000 135,000
2 3000XXXXXXXXX 12 900,000 800,000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000 900,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت:
 ردیف       نمونه شماره تعداد ارقام     کاربران    نمایندگان
1 021XXXXXXXX 8 1,100,000 1,000,000
2 021XXXXX 5 5,500,000 5,000,000
3 021XXXX 4 6,600,000 6,000,000

شرایط  نمایندگان ویژه :
1- روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند
2- خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد
3- روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند
قیمت خطوط پیامک